Wczytuję dane...
Regulamin

1.     Postanowienia ogólne

2.     Definicje

3.     Rodzaj i zakres usług elektronicznych

4.     Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

5.     Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6.     Produkty

7.     Zamówienia

8.     Tryb postępowania reklamacyjnego, zwrotów oraz reklamacji towarów na zamówienie

9.     Własność intelektualna

10.   Postanowienia końcowe

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Strona www.flowerboxbyanna.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.flowerboxbyanna.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3.     Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.flowerboxbyanna.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.     Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.flowerboxbyanna.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

1.     Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2.     Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

3.     Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2.     DEFINICJE

1.     FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.flowerboxbyanna.com umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.     REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

3.     USŁUGODAWCA – Anna Wołk-Eling wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Flower Box Anna Wołk-Eling, adres siedziby: Ryblewskiej-Cichonskiej 6/2, 63900 Rawicz, adres do doręczeń: Ryblewskiej-Cichonskiej 6/2, 63900 Rawicz, NIP: 6961543934, REGON: 363477896, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@flowerboxbyanna.com, tel. +48696653689.

4.     USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

5.     USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

6.     NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3.     RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.     korzystanie z Formularza Kontaktowego,

2.     korzystanie z Newslettera,

3.     korzystanie z zarejestrowanego konta klienta w celu złożenia zamówienia i gromadzenia punktów lojalnościowych,

4.     korzystanie z witryny w celu złożenia zamówienia,

2.     Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4.     WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 punkt 1 i 2 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.     Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

1.     umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

2.     umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1.     komputer z dostępem do Internetu,

2.     dostęp do poczty elektronicznej,

3.     przeglądarka internetowa,

4.     włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.     Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.     Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.     Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 punkt 3 i 4 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne zgodnie z cennikiem widocznym podczas dokonywania zamówienia.

5.     WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.     Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.     Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

2.     Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@flowerboxbyanna.com

3.     Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4.     Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.     Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.     PRODUKTY

1.     Gwarantujemy świeżość kwiatów żywych przez 7 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, oraz  od 6 m-cy do 2 lat w przypadku kwiatów żywych wiecznych.

2.     Niektóre kwiaty mogą posiadać ostre łodygi, kolce, liście oraz mogą uczulać co zamawiający przyjmuje do wiadomości.

3.     W wyjątkowych przypadkach niektóre produkty mogą być w danym momencie niedostępne, pomimo, że na stronie istnieje możliwość ich zakupu . W takim przypadku skontaktujemy się z zamawiającym w celu ustalenia rozwiązania.

4.     Niektóre kolory oraz układ róż w pudełkach mogą się nieznacznie różnić od tych zaprezentowanych na stronie internetowej

7.     ZAMÓWIENIA

1.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

2.     Zamówienia będą realizowane w godzinach pracy sklepu tj.  pn-pt od 10 do 18.30 i w soboty od 9.30 do 13.

3.     Zamówienia będą realizowane jedynie po ich opłaceniu, lub po wybraniu opcji ,,płatność przy odbiorze’’,

4.     Do zamówień wysyłkowych należy doliczyć koszt przesyłki, cennik dostępny w zakładce ,,przesyłka’’ lub ,,koszt przesyłki’’,

5.     Dostawa kurierska do 24h roboczych na terenie Polski i dostawa do 72h roboczych na terenie Unii Europejskiej możliwa w przypadku złożenia i opłacania zlecenia przed godziną 10.00 w dni powszednie. W przypadku złożenia zlecenia po godzinie 10.00 do czasu dostawy należy doliczyć jeden dzień roboczy więcej, w niektórych przypadkach dwa dni robocze więcej

6.     Zamówienia na terenie Wrocławia realizowane są własną flotą sprzedającego, wszelkie pozostałe za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z wyborem kupującego,

7.     Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia zgodności zamawianego towaru ze stanem faktycznym podczas dostawy w obcości kuriera lub dostawcy w celu sporządzenia ew. formularza reklamacyjnego w przypadku kiedy zajdzie taka potrzeba,

8.     Ze złożonego i nie opłaconego zamówienia można zrezygnować telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail w każdej chwili.

9.     Ze złożonego i opłaconego zamówienia można zrezygnować jedynie jeśli nie zostało ono jeszcze przygotowane lub nadane.

10.   Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w pisowni lub pomyłki w treści ,,liścików’’ dołączonych do kwiatów, jeżeli takie dane zostały przekazane w formularzu podczas płatności. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności przesyłanych danych.

11.   W przypadku boxów specjalnych zawierających produkty spożywcze takie jak ciasteczka lub cukierki informujemy iż nadają się one do spożycia w terminie 14 dni od dn.złożenia zamówienia. 

8.     PŁATNOŚCI

1.     Płatności za pośrednictwem metod dostępnych na stronę internetowej można dokonywać  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostępne metody płatności to Paypal express, Paypal, płatności RedCart, PayU, oraz przelew na konto bankowe.

2.     Płatności przy odbiorze można dokonywać na terenie i w godzinach pracy sklepu stacjonarnego. Obsługujemy płatności gotówkowe, oraz kartą płatniczą, w tym płatności zbliżeniowe.

3.     Nie mamy wpływu na jakość, oraz ciągłość świadczonych usług w tym zakresie, jednak dołożymy wszelkich starań aby rozwiązać wszelkie niedogodności, lub ewentualne powstałe problemy podczas korzystania z ww.

4.    Zamawiający jest zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo przesyłania danych osobowych oraz danych kart płatniczyć lub danych logowania na urządzeniu z którego korzysta.

5.     W przypadku zwrotów płatności, płatność zostanie zwrócona w taki sam sposób, w jaki została dokonana, chyba, że sprzedający zadecyduje inaczej.

9.     TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@flowerboxbyanna.com

2.     W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

2.     Złożenie reklamacji zamówionych produktów powinno nastąpić natychmiast po zauważeniu niezgodności, i nie później niż 6 godzin po ww. w przypadku kwiatów świeżych, żywych. W przypadku kwiatów żywych,wiecznych do 5 m-cy od zakupionego produktu.

3.     Rozpatrzenie reklamacje towarów na zamówienie odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawodawcy i prawem międzynarodowym w terminie 10 dni od dnia złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wszelkie niezbędne dane wymagane do jej rozpatrzenia. Reklamacje należy kierować na adres kontakt@flowerboxbyanna.com

4.     Zwroty towarów lub usług wykonanych na zamówienie zakupionych przez sklep wysyłkowy lub w sklepie stacjonarnym nie są akceptowane zgodnie z prawem do odmowy przyjęcia zwrotu produktu towaru lub usługi wykonanej na zamówienie. 

10.   WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.flowerboxbyanna.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.flowerboxbyanna.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.flowerboxbyanna.com, bez zgody Usługodawcy.

2.     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.flowerboxbyanna.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

11.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.     W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.     FlowerBox by Anna zastrzega sobie prawo do zmiany w części lub w całości regulaminu bez podania przeczyny, w dowolnym momencie bez potrzeby informowania klientów.